Realizacja celów

Swoje cele realizujemy przez współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów;
- prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa;
- współpracę z członkami Stowarzyszenia l podmiotami nie będącymi jego członkami, zaangażowanymi w produkcję, dystrybucję, promocję i reklamę leków bez recepty; 
- organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych;
- prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej

/ ze statutu PSSK /
CELE STOWARZYSZENIA: 
 
1. Promowanie i rozwój odpowiedzialnego korzystania z soczewek kontaktowych w celu podniesienia komfortu życia ludności Polski;

2. Promowanie najwyższych standardów rejestracji, produkcji i dystrybucji produktów sklasyfikowanych jako wyroby medyczne oraz rozpowszechnianie informacji wśród społeczeństwa na ich temat;

3. Formułowanie i ustanawianie wytycznych regulujących postępowanie osób, firm lub stowarzyszeń, zaangażowanych w powyższe działania;

4. Promowanie regularnych kontaktów i wymiany informacji pomiędzy osobami indywidualnymi, firmami i stowarzyszeniami ustanowionymi w Polsce, bezpośrednio i pośrednio zaangażowanymi w badania naukowe, produkcję, dystrybucję, promocję i reklamę soczewek kontaktowych.

5. Promowanie regularnych kontaktów i wymiany informacji pomiędzy osobami indywidualnymi, firmami i stowarzyszeniami oraz ogólnopolskimi i regionalnymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami, których działalność bezpośrednio i pośrednio leży w interesie Stowarzyszenia.

6. Współpraca z odpowiednimi Stowarzyszeniami europejskimi w ramach działalności Stowarzyszenia na poziomie europejskim oraz promocja i przestrzeganie ich kodeksu etycznego oraz innych, dobrowolnie przyjętych zasad.

7. Przedkładanie medycznym i optycznym kręgom zawodowym, władzom oraz społeczeństwu, przy pomocy wszelkich możliwych środków, celów i osiągnięć Stowarzyszenia oraz wyników badań naukowych w dziedzinie soczewek kontaktowych.