Statut PSSK

STATUT

POLSKIE STOWARZYSZENIE SOCZEWEK KONTAKTOWYCH

 

Tekst jednolity uchwalony w dniu 30.05.2008r.
Uchwała Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych nr 5 z dnia 30.05.2008r.


ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Polskie Stowarzyszenie Soczewek Kontaktowych” i zwane jest dalej Stowarzyszeniem. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Toruniu.

§2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania. Na zasadach prawem przewidzianych Stowarzyszenie może wchodzić w skład, łączyć się lub stowarzyszać z innymi stowarzyszeniami o zbieżnym przedmiocie działania, jeżeli tylko stowarzyszenia takie zgodnie z obowiązującym stanem prawnym mogłyby prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§4

Stowarzyszenie może używać pieczęci podłużnej zawierającej nazwę i adres Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie tworzone jest na czas nieoznaczony.


ROZDZIAŁ II - CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY REALIZACJI

§5

Celem Stowarzyszenia jest:

Promowanie i rozwój odpowiedzialnego korzystania z soczewek kontaktowych w celu podniesienia komfortu życia ludności Polski;

Promowanie wysokich standardów rejestracji, produkcji i dystrybucji soczewek kontaktowych oraz środków pielęgnacyjnych sklasyfikowanych jako wyroby medyczne, ustalenie i promowanie standardów badań lekarskich i optometrycznych w zakresie soczewek kontaktowych oraz rozpowszechnianie informacji wśród społeczeństwa na ich temat;

Formułowanie i ustanawianie wytycznych regulujących postępowanie osób, firm lub stowarzyszeń, zaangażowanych w powyższe działania;

Promowanie regularnych kontaktów i wymiany informacji pomiędzy osobami indywidualnymi, firmami i stowarzyszeniami ustanowionymi w Polsce, bezpośrednio i pośrednio zaangażowanymi w badania naukowe, produkcję, dystrybucję, promocję i reklamę soczewek kontaktowych.

Integracja środowisk związanych z soczewkami kontaktowymi poprzez promowanie regularnych kontaktów i wymiany informacji pomiędzy osobami indywidualnymi, firmami i stowarzyszeniami oraz ogólnopolskimi i regionalnymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami, których działalność bezpośrednio i pośrednio leży w interesie Stowarzyszenia.

Współpraca z organizacjami zagranicznymi o podobnym charakterze w ramach działalności Stowarzyszenia na poziomie europejskim oraz promocja i przestrzeganie ich kodeksu etycznego oraz innych, dobrowolnie przyjętych zasad.

Przedkładanie medycznym i optycznym kręgom zawodowym, władzom oraz społeczeństwu, przy pomocy wszelkich możliwych środków, celów i osiągnięć Stowarzyszenia oraz wyników badań naukowych w dziedzinie soczewek kontaktowych.

§6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
- współpracę z władzami krajowymi centralnymi i lokalnymi, instytucjami państwowymi i niezależnymi organizacjami zawodowymi;
- organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji;
- konsultacje dotyczące procesów legislacyjnych;
- prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa;
- współpracę z członkami Stowarzyszenia i podmiotami nie będącymi jego członkami, zaangażowanymi w produkcję, dystrybucję soczewek kontaktowych; 
- organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych;
- prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej;
- prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ III - CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA 

§7

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a)    członków zwyczajnych,
b)    członków wspierających,
c)    członków honorowych.

§8

Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, profesjonalnie związane z soczewkami kontaktowymi.

Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§9

Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:
- osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL, sposób związania z soczewkami oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. w celach działalności statutowej Stowarzyszenia;
- osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§10

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:
- uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,
- czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
- zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
- wykorzystywania zasobów informacyjnych i dokumentów Stowarzyszenia oraz korzystania z pomocy pracowników Stowarzyszenia. Jeżeli wiążą się z tym dodatkowe koszty członek może być zobowiązany do ich zwrócenia,
- uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
- zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
- brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
- powstrzymać się od działań niezgodnych z celami Stowarzyszenia,
- nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,
- regularnie opłacać składki członkowskie.

§11

Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
- pisemnej rezygnacji z członkostwa,
- śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
- likwidacji członka będącego osobą prawną,
- likwidacji Stowarzyszenia,
- wykluczenia.

Wykluczenie członka następuje w przypadku: 
a. zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 1 rok kalendarzowy.
b. postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
c. postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,
d. działania na szkodę Stowarzyszenia.

O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) - c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.

Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§12

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości ale nie w mniejszej wysokości niż ustalona przez Zarząd.

Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.

§13

Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym osobiście lub za pośrednictwem swego przedstawiciela w zebraniach oraz zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski. Członek wspierający ma prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczy w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

§14

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, powoduje utratę przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 11 ust. 2 lit. b - d.

§15

Członek honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym osobiście lub za pośrednictwem swego przedstawiciela w zebraniach oraz zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski. Członek honorowy ma prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczy w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.


ROZDZIAŁ IV - ORGANY STOWARZYSZENIA 

§16

Organami Stowarzyszenia są:
- Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
- Zarząd Stowarzyszenia,
- Komisja Rewizyjna.

§17

Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie Członków może zarządzić głosowanie jawne. Pierwszy Zarząd i Komisja Rewizyjna może zostać wyłoniony przez Zgromadzenie Założycielskie w głosowaniu jawnym.

Członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani na 2-letnią kadencję do czasu wyboru nowej Komisji Rewizyjnej, członkowie Zarządu, z zastrzeżeniem § 21, są wybierani na 6-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
- ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
- pisemnej rezygnacji,
- odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie Członków postanowi inaczej.


§18

Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu, gdy wszyscy Członkowie uprawnieni zostali prawidłowo zawiadomieni.


§19

Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.

Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na miesiąc przed jego terminem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w deklaracji lub listownie. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.

Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

§20

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia w szczególności należy:
- uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
- uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji,
- udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
- wybór Prezesa i Członków Zarządu,
- wybór członków Komisji Rewizyjnej,
- uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
- nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
- podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
- podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
- podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

Walne Zebranie Członków pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady. 


§21

Zarząd składa się z 7 członków: Prezesa oraz 6 członków Zarządu. W skład Zarządu wchodzi 3 lekarzy okulistów, 2 optometrystów, 1 optyk i 1 właściciel zakładu optycznego.
Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany członek Zarządu.
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. Do składania oświadczeń i podpisywania umów w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, przez pozostałych członków Zarządu wymagane jest współdziałanie łącznie dwóch członków Zarządu.
Kadencja Prezesa Zarządu zawsze trwa 2 lata, z tym, że jedna osoba może być wybierana na Prezesa Zarządu wielokrotnie. 
Zarząd powoływany jest na 6-letnią kadencję od dnia wyboru, przy czym wymiana członków odbywa się w następujący sposób: po dwóch latach następuje wymiana 2 członków Zarządu, po kolejnych 2 latach następuje wymiana 2 członków Zarządu z 4 którzy pozostali z pierwotnego składu danej kadencji a po kolejnych 2 latach następuje wymiana ostatnich 3 członków Zarządu z pierwotnego składu danej kadencji. Listę członków Zarządu, którzy stracą mandat w pierwszych 2 wymianach ustala na miesiąc przed ogłoszeniem Walnego Zebrania Zarząd w trybie tajnego głosowania. Wyboru nowych członków Zarządu dokonuje Walne Zebranie ale tak, by parytet określony w § 21 pkt. 1 niniejszego Statutu nie został naruszony.

Walne Zebranie Członków może przywrócić wytypowanych do wymiany członków Zarządu w szczególności w przypadku, gdy nie będzie kandydatów do ich zastąpienia.

Regulamin Zarządu określi dokładnie sposób wymiany Zarządu podczas zmian w danej kadencji.


§21a

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

Jeżeli w pierwszym terminie posiedzenia Zarządu nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.

Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu Zarządu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.

§22

Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
- realizacja uchwał Walnego Zebrania,
- kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
- podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,
- uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
- składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
- sporządzanie corocznej listy członków wraz z danymi adresowymi i wysyłanie jej wraz z rozliczeniem rocznym do wszystkich członków Stowarzyszenia,
- ustalanie wysokości składek członkowskich,
- nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 25 ust. 6,
- uchwalanie regulaminu Biura,

Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.

Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.

Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.


§23

Komisja Rewizyjna składa się od trzech do pięciu członków.

Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
- przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,
- składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
- przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
- prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
- składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.

Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:
- będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
- skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.


§23a

Uchwały Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

Jeżeli w pierwszym terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.

Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie

§24

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ V - MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA


§25

Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
- składek członkowskich,
- dotacji,
- środków otrzymanych od sponsorów,
- darowizn,
- zapisów i spadków.

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:
- nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
- nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
- zaciągnięcie kredytu lub pożyczki nieuwzględnionej w corocznej uchwale Walnego Zebrania Członków,
- wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,
- rozporządzenie majątkiem Stowarzyszenia w wysokości przekraczającej wartość rocznych składek o ile Zarząd w tym zakresie nie podejmie jednogłośnie decyzji
- przyjęcie lub odrzucenie spadku z zastrzeżeniem, że Stowarzyszenie może przyjmować spadki wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

§26

Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:
- członków Stowarzyszenia i jego organów,
- pracowników Stowarzyszenia,
- małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,
- osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt a) - d), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 pkt a) - d) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt a) i b) oraz od osób, o których mowa w ust. 1 pkt c) i d).


ROZDZIAŁ VI - PRZEPISY KOŃCOWE


§27

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Członków na podstawie uchwały powziętej bezwzględną większością głosów.

§28

Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej bezwzględną większością głosów.

Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.

Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych w dniu 26 marca 2007 w Warszawie.